کارشناسان کليدی


کارشناسی حسابداري


حسابدار

سوابق کاری

از مرداد 1386 تا کنون درشرکت تاق شيب ( کارگاه بيستون) به عنوان کارپرداز و حسابدار.

از 1385 تا 1386 در نمايندگي سايپا به عنوان مدير فروش.

از1384 تا 1385 ( در دوران خدمت نظام وظيفه) به کار در واحد حسابداري و دبيرخانه.

از 1378 تا 1382 در شرکت شير خشک Multi به عنوان بازار ياب