کارشناسان کليدی


کارشناسی عمران


کارشناس دفتر فنی

سوابق کاری

از ارديبهشت 1386 تا کنون درشرکت تاق شيب ( کارگاه بيستون) به عنوان مهندس اجرايي کارگاه.

از بهمن 1381 تا بهمن 1383 در پروژه تصفيه خانه آب و فاضلاب کرمانشاه به عنوان تکنيسين دفتر فني و اجرايي.

از مرداد 1375 تا ارديبهشت 1380  در مرکز پژوهشي و تحقيقاتي منابع آب غرب به عنوان کارمند نصب و راه اندازي ايستگاه هواشناسي.